Logo MPK Wrocław Logo BIP
Tramwaj i dwa autobusy z floty MPK Wrocław

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

 1. transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski - PKD 49.31.Z;
 2. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z;
 3. działalność taksówek osobowych PKD - 49.32.Z;
 4. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z;
 5. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z;
 6. pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;
 7. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
 8. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z;
 9. wynajem i zarz±dzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
 10. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urz±dzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 77.39.Z;
 11. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D;
 12. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z;
 13. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 29.32.Z;
 14. obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z;
 15. naprawa i konserwacja urz±dzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z;
 16. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;
 17. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.
 18. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 82.99.Z.
 19. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego - PKD 33.17.Z.
 20. transport kolejowy pasażerski międzymiastowy – PKD 49.10.Z.
 21. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu   – PKD 85.53.Z.
 22. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.
 23. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z.

Spółka może prowadzić inna działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań, służy poprawie efektywności wykorzystania majątku i nie narusza przepisów prawa.

Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.

Spółka wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43, ze zmianami).

Działalność Spółki w zakresie transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego może być prowadzona wyłącznie w celu realizacji zadań własnych gminy, dotyczących lokalnej komunikacji zbiorowej.

Dokument z dnia: 14.02.2012
Publikacja dnia: 14.02.2012
Podmiot udostępniający informację: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Łubiński
Osoba udostępniająca informację: Artur Łubiński Dział Informatyki i Telekomunikacji
Osoba modyfikująca informację: Bernadeta Nycz-Pawlak